ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

โครงการเข้าวัดฟังธรรมพัฒนาจิต ประจำปี 2556

อีเมล พิมพ์ PDF

     องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเลได้ดำเนินการโครงการเข้าวัดฟังธรรมพัฒนาจิต ประจำปี 2556 โดยได้ดำเนินการในวันที่ 25 เมษายน 2556 ณ วัดนอกปากทะเล ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลปากทะเล และเพื่อส่งเสริมสังคมให้เป็นสังคมที่ดีและมีคุณธรรม

ประมวลภาพกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัว ปี 2556

อีเมล พิมพ์ PDF

     องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเลได้ดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของประเพณีอันดีงาม เพื่อรักษาและสืบสานประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติให้คงอยู่สืบไป และเพื่อจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดความสุขและสามัคคีในหมู่คณะ

คลิ๊กชมภาพกิจกรรมสงกรานต์ 56

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2556ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2556


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     ยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีและชำระภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

ภาษีป้าย
     ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี และชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

ภาษีบำรุงท้องที่
     ชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี
     กรณีเจ้าของที่ดินรายใหม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดิน

เทศกาลดูนกชายเลนปากทะเล

อีเมล พิมพ์ PDF

         องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเลได้จัดเทศกาลดูนกชายเลนปากทะเล "อนุรักษ์ภูมิปัญญา ร่วมรักษานกชายเลน" ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555


ผู้ว่าพบประชาชน ต.ปากทะเล

อีเมล พิมพ์ PDF


        นายวินัย บัวประดิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้มาเยี่ยมเยียนประชาชน ชาวตำบลปากทะเล ตามโครงการเยี่ยมบ้าน ยามเย็น "ครอบครัวคนเพชร" จังหวัดเพชรบุรี ปี 2555

หน้า 32 จาก 32

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.