ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

กำหนดการชำระภาษีประจำปี 2557

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลปากทะเล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------------------------
      องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเลมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลปากทะเล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมห้องเก็บอุปกรณ์เอนกประสงค์ ม.3


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมห้องเก็บอุปกรณ์เอนกประสงค์ ม.๓
      องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเลมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมห้องเก็บอุปกรณ์เอนกประสงค์ ม.๓ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณหน้าบ้านนายละมัย)ม.๒-๓
      องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเลมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณหน้าบ้านนายละมัย)ม.๒-๓ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ต.ปากทะเล ครั้งที่ 11 ปี 56

อีเมล พิมพ์ PDF

     องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเลได้ดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลปากทะเล ครั้งที่ 11 ประจำปี 2556 ขึ้นในระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2556 ณ สนามกีฬาตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์
อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 31 จาก 32

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.