ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือสำหรับประชาชน สำนักปลัด 916
2 คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน สำนักปลัด 149
3 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล สำนักปลัด 64
4 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักปลัด 67
5 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 สำนักปลัด 64
6 พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ 2547แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่11พ.ศ.2551 สำนักปลัด 77
7 พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 สำนักปลัด 85
8 การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556แก้ไขถึง2559 สำนักปลัด 79
9 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สำนักปลัด 83
10 กฏหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล สำนักปลัด 77

หน้า 1 จาก 3

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.