ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.
บุคลากรกองคลัง อบต.ปากทะเล

นางถาวร  ลาภเจริญ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสุจิตรา  ขลิบศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


น.ส.ทิพย์วรรณ  สงวนทรัพย์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางอรุณี  อิงปัญจลาภ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


น.ส.อรวรรณ  กล่ำกล่อมจิตต์
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้


น.ส.เสาวลักษณ์  มีพูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

 

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.