ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.
บุคลากรสำนักปลัด อบต.ปากทะเล

นายศิริศักดิ์  พูลสุข
ปลัดอบต.ปากทะเล


น.ส.มนัสวี  ชาญทิพย์พงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด


น.ส.พรเพ็ญ  พรหมทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
   

นางธนัชพร  เอี่ยมสะอาด
นักพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ

น.ส.วิมล สุขบรรเทิง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 

นายคมสัน  กรรณเทพ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.ดนิตาภัทร หว่านผล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
   

น.ส.วรรณวิศา ภาณุวิชยานนท์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายไพโรจน์ รบขันธ์
นักการ
   

นายธนาวุธ ศรีนาค
พนักงานขับรถยนต์

นายศานิต คำมูล
คนงาน
   

น.ส.ลักคณา  แจ่มแสง
คนงาน

 

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.