ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล
ประธานสภาอบต.

นายอรุณ  สีดอกบวบ
ประธานสภาอบต.ปากทะเล

089-2581817


ว่าที่ ร.ต.คีรเทพ ปรัชญนาวิน
รองประธานสภาอบต.ปากทะเล

097-4040909
  เลขาสภาอบต.

นายศิริศักดิ์  พูลสุข
เลขานุการสภาอบต.ปากทะเล
089-4666436


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล


นายไพฑูรย์  รบขันธ์

สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2
081-3652712
 
- ว่าง -
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2
095-5831197
สมาชิกสภาอบต.ปากทะเล

นายสามารถ  มลสุกะ

สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3
093-1608941
  สมาชิกสภาอบต.ปากทะเล

นายประเสริฐ จุมพร

สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3
086-5593039 

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.