ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.
สภาพทั่วไป-องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล
อีเมล พิมพ์ PDF

ที่ตั้ง


     alt ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม
     alt ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม
     alt ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ทะเลอ่าวไทย
     alt ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม
ตำบลบางจาน อำเภอเมืองเพชรบุรี

alt
เนื้อที่

     ตำบลปากทะเลมีเนื้อที่ประมาณ 5,545 ไร่ หรือ 8.87 ตารางกิโลเมตร

alt

ภูมิประเทศ

     สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบชายฝั่งทะเลมีน้ำท่วมถึง มีความลาดชันน้อยกว่า 1% พื้นที่ทางตอนเหนือและทางทิศตะวันออกจะใช้ทำนากุ้งและนาเกลือ ส่วนพื้นที่ทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกจะใช้ทำนาข้าว และมีการปลูกมะพร้าวบริเวณตอนใต้ของตำบล คั่นระหว่างพื้นที่นาเกลือกับพื้นที่นาข้าว

alt
ประชากร

     ประชากรทั้งสิ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเลมี จำนวน 2,372 คน 624 หลังครัวเรือน ประชากรแยกเป็นชาย 1,182 คน เป็นหญิง 1,190 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 267 คน/ตารางกิโลเมตร แยกจำนวนประชากร จำนวนครอบครัวและจำนวนหมู่บ้านตามรายหมู่บ้าน ดังนี้


หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน
     alt หมู่ที่ 1 บ้านดอนมะขามย่างเนื้อ 296 คน 284 คน 580 คน 134 หลังคาเรือน
     alt หมู่ที่ 2 บ้านปากทะเลนอก 407 คน 366 คน 773 คน 219 หลังคาเรือน
     alt หมู่ที่ 3 บ้านปากทะเลใน 415 คน 411 คน 826 คน 239 หลังคาเรือน
     alt หมู่ที่ 4 บ้านบางอินทร์พัฒนา 129 คน 153 คน 282 คน   76 หลังคาเรือน


 

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.