ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ อบต.ปากทะเล

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

"เป็นองค์กรที่มีคุณภาพมาตรฐานด้านการศึกษา

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เน้นหนักคุณภาพชีวิต

ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง"


พันธกิจ

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันได้กำหนดอำนาจหน้าที่หลักในมาตรา 66 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล ได้กำหนดภารกิจหลักที่จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

1.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานละเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายเขตเมืองอนาคต

2.พัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม อันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนและสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน

4.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

5.พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้จากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

6.ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน

7.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าประสงค์ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

เป้าประสงค์ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์ ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีแหล่งอาหารปลอดภัย และนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ เพิ่มพูนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าประสงค์ การบริหารงานองค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.