ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.
อำนาจหน้าที่ อบต.ปากทะเล

อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)

1. พัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)

2. มีหน้าที่ต้องทําตามมาตรา 67 ดังนี้

2.1. จัดให้มีและบํารุงทางน้ำและทางบก

2.2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล

2.3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

2.4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ

2.7. คุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.8. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

2.9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

3. มีหน้าที่ที่อาจทํากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้

3.1. ให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

3.2. ให้มีและบํารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

3.3. ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา

3.4. ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

3.5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์

3.6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

3.7. บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

3.8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

3.9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.

3.10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

3.11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

3.12. การท่องเที่ยว

3.13. การผังเมือง

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.