ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

อีเมล พิมพ์ PDF

คำขวัญตำบลปากทะเล

หลองพ่อปลอดศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตเกลือดี เขียวขจีป่าชายเลน งามเด่นกระซ้าขาว

วิสัยทัศน์

ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองอนาคต

2.พัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม อันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

3.จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน

4.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5.พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้จากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

6.ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

7.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.การคมนาคมทางบกมีความสะดวก รวดเร็ว และได้มาตรฐาน

2.การศึกษา การสาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นระบบและสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน

3.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงอยู่และใช้ประโยชน์อย่างสมดุล

4.ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีส่วนร่วมในการบริหารงานของอบต.

5.สงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

6.ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต

7.เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเลได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้สามารถดำเนินการไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้โดยกำหนดยุทธศาสตร์หลักไว้ 7 ยุทธศาสตร์ 36 แนวทาง ดังนี้

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน แนวทาง

1.1 ก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนนสะพานทางเข้า/ท่อรางระบายน้ำ/เขื่อน/ผนังกั้นดิน/ศาลาที่พักริมทาง

1.2 พัฒนาแหล่งน้ำและระบบประปาภูมิภาค

1.3 ขยายเขตไฟฟฟ้าให้ทั่วถึงพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

1.4 พัฒนาระบบจราจร จัดทำป้ายบอกเขตและป้ายซอยต่างๆ

1.5 การวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เหมาะสม

1.6 สนับสนุนหน่วยงานอื่น องค์กร ชุมชนในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

2.2 พัฒนาการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ

2.3 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ (เช่น โรคเอดส์,วัณโรค ฯลฯ)

2.4 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ

2.5 ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและส่งเสริมการพัฒนาสตรี ผู้สูงอายุ เยาวชนและเด็ก

2.6 ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

2.7 สนับสนุนหน่วยงานอื่น องค์กร ชุมชนในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3.2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.3 ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการป้องกันอาชญกรรม

3.4 สนับสนุนหน่วยงานอื่น องค์กร ชุมชนในการดำเนินงานที่สอดคล้องยุทธศาสตร์

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

4.1 ส่งเสริมการผลิตพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษเพื่อการบริโภค

4.2 ส่งเสริมและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

4.3 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทุกระดับ

4.4 สนับสนุนหน่วยงานอื่น องค์กร ชุมชนในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.3 บำบัดและฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.4 จัดระบบบำบัดน้ำเสีย

5.5 บำบัดและจัดการขยะ

5.6 พัฒนาภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม

5.7 สนับสนุนหน่วยงานอื่น องค์กร ชุมชนในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 ส่งเสริมและเผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.2 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.3 สนับสนุนหน่วยงานอื่น องค์กร ชุมชนในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.1 พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร

7.2 พัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่สำคัญ

7.3 ส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยและสถาบันของชาติ

7.4 ปรับปรุงและพัฒนารายได้

7.5 สนับสนุนหน่วยงานอื่น องค์กร ชุมชนในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

 

 

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.